Đừng cố gắng dự đoán hướng đi của thị trường mà hãy kiên nhẫn chờ đợi

"Đừng cố gắng dự đoán hướng đi của thị trường mà hãy kiên nhẫn chờ đợi để thị trường tự chỉ cho bạn điều mà nó định làm. Hãy để mọi thứ chắc chắn đừng cầu mong được ăn may“ - ToanSystem
Comments