Nhiều khi không thể biết được tại sao đường giá chạy như thế.

“Khi đường giá chạy nhiều khi bạn sẽ không thể biết nó đến từ đâu vì có quá nhiều lý do và thị trường luôn luôn tồn tại điều không chắc chắn và phi lý trí đó.” - ToanSystem

Comments