Lạc quan là một từ không nên tồn tại trong đầu của một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

“Lạc quan là một từ không nên tồn tại trong đầu của một nhà đầu tư chuyên nghiệp.” - ToanSystem


Comments