Chart PLX đạt điểm chốt lời ngày 13/4

Chúc mừng anh em theo PLX phân tích ngày 13/4 đã đến điểm chốt lời. chờ tín hiệu tiếp tại vùng khoanh tròn và chiến tiếp nhé. 

https://www.toansystem.com/2020/04/phan-tich-plx-ngay-134.html


Comments