Chart MBB vùng chờ mua

MBB hiện tại vẫn trong kênh giảm
vùng chờ bán 21400

Vùng chờ mua khi giá vượt qua 21500
và hồi test vùng  21789 sau đó
chờ bán vùng chờ bán 23739

* Chú ý phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền thế nào là chuyện mỗi cá nhân và tự chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.Comments