Đừng trở thành một nhà đầu tư bằng cách giữ những cổ phiếu mà giá đã giảm."Don’t become an investor by holding stocks whose price has fallen."
"Đừng trở thành một nhà đầu tư bằng cách giữ những cổ phiếu mà giá đã giảm."

Comments