Phân tích HBCHBC có thể xem xét vùng buy tại 8379. cẩn thận mô hình chữ A là mô hình chết, khủng hoảng nguồn vốn, nhà đầu tư đu đỉnh nhiều nên áp lực bán rất cao, giá ngoi lên là bị đập xuống ngay, tự nghiên cứu xem xét cty còn khả năng phục hồi thì có thể mua trữ dài hạn.

Comments