Nếu bạn tin rằng bạn hay bất kỳ ai khác có một hệ thống có thể dự đoán được tương lai ...Nếu bạn tin rằng bạn hay bất kỳ ai khác có một hệ thống có thể dự đoán được tương lai của thị trường chứng khoán, thì có thể là bạn đang bị giễu cợt đấy. - Ralph Wanger

Comments