News Ticker

Menu

Browsing "Older Posts"

Quyền lợi hưu trí khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và BHXH tự nguyện

Saturday, June 29, 2019 / No Comments
Quyền lợi bảo hiểm xã hội bắt buộc
I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:  
- Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau: - Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;
- Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7;
- Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
- Không kể tuổi đời, suy giảm khả năng lao động > 61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hưởng lương hưu với mức thấp hơn);
- Đủ 50 đến dưới 55 tuổi (nam/nữ), trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò;
- Không kể tuổi đời đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

II– QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
1- Mức hưởng:
Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH
a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:
- 15 năm đầu = 45% ;
- và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)
*Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 1% tỷ lệ.
b/ cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH:
- Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định:
- 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH h từ trước 1995
- 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001
- 8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007
- 10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi
- Thời gian đóng bhxh không theo thang bảng lương nhà nước: bình quân toàn bộ thời gian.
- Có thời gian đóng bhxh theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: tính bình quân chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo tiền lương nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên.

2- Quyền lợi khác của người hưởng lương hưu:
- Cấp thẻ bhyt miễn phí do quỹ bhxh chi;
- Cấp thẻ atm miễn phí khi lập thủ tục hưu;
- Hưởng chế độ tuất khi chết;
- Nhận lương hưu hàng tháng tại nơi cư trú. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh họat của từng thời kỳ;
- Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung;
- Được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đóng BHXH  từ năm 26 trở đi đối với nữ và năm 31 trở đi đối với nam: Kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng ½ tháng mức bình quân tiền công, tiền lương đóng BHXH.

3- Trợ cấp BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu (đóng BHXH từ 3 tháng đến < 20 năm): Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.
* Lĩnh trợ cấp ngay không chờ sau 12 tháng đối với các trường hợp:
- Suy giảm khả năng lao động trên 61% ;
- Hết tuổi lao động;
- Định cư hợp pháp ở nước ngoài.
Chờ lĩnh trợ cấp sau 12 tháng: Sau 1 năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng BHXH.

4- Các tháng lẻ đóng BHXH (Khi tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc BHXH một lần):
- Dưới 3 tháng: không tính.
- Từ đủ 3 tháng đến dưới 7 tháng: tính nửa năm.
- Từ đủ 7 tháng đến dưới 1 năm: tính 1 năm.

III – THỦ TỤC HỒ SƠ:
1- Đối với người đang đóng BHXH bắt buộc, gồm:
- Sổ BHXH.
- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
- Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí khi suy giảm khả năng lao động thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa; đối với người hưởng chế độ hưu trí bị nhiễm HIV/AIDS do rủi ro nghề nghiệp có thêm giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản chính hoặc bản sao).

2- Đối với người tham gia Bảo hiểm tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc, gồm:
- Sổ BHXH.
- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động nghỉ việc, chưa đủ điều kiện về tuổi đời.
- Đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong trường hợp không được hưởng án treo thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao).
- Đối với trường hợp hưởng chế độ hưu trí do bị suy giảm khả năng lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

3- Hồ sơ giải quyết hưởng BHXH một lần:
- Sổ BHXH;
- Giấy tờ cho từng trường hợp sau:
- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH: Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn.
- Trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu: Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản chính hoặc bản sao).
- Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.
- Đối với người ra nước ngoài để định cư: Bản dịch Tiếng Việt được công chứng của Bản sao Bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc Thẻ thường trú hoặc Giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp.
- Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH, có yêu cầu nhận BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và người đang tham gia BHXH tự nguyện (kể cả bảo lưu thời gian đóng BHXH): Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB).
- Đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong trường hợp không được hưởng án treo thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao).


===================================
Quyền lợi bảo hiểm xã hội tự nguyện

1- Được hưởng Lương hưu và Bảo hiểm y tế:
a/ Điều kiện:
- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định.
- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn.
- Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện khi: Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.
* Lưu ý: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định, kể cả những người đã có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

b/ Mức hưởng:
- Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH
+ 15 năm đầu = 45% ;
+ Cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)
* Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%

2- Được điều chỉnh lương hưu:
Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt từng thời kỳ, theo công bố của Nhà nước.

3- Được trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:
Khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu hàng tháng còn được nhận trợ cấp 1 lần. Mức trợ cấp tính từ năm đóng BHXH thứ 26 (nữ) và năm thứ 31 (nam). Mỗi năm được hưởng 0,5 tháng mức thu nhập bình quân đóng BHXH.

4- Được trợ cấp BHXH 1 lần:
a/ Điều kiện:
- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có dưới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.
- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
- Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần.
- Ra nước ngoài để định cư.

b/ Mức hưởng:
Mỗi năm tham gia BHXH được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện TN.
* Lưu ý: Khi tính mức lương hưu hằng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được tính như sau: Có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến đủ 12 tháng tính tròn là một năm. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

5- Chế độ mai táng phí:
Đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm hoặc đang nhận lương hưu nếu không may bị chết (hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết), người thân được nhận mai táng phí (bằng 10 tháng lương tối thiểu chung).

6- Được trợ cấp tuất một lần: 
a/ Trường hợp người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết:
- Thân nhân hưởng tính theo số năm đóng BHXH của người chết: Mỗi năm (đủ 12 tháng) tính bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
- Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng được tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến đủ 12 tháng tính tròn là một năm.
- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng; mức tối đa bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

b/ Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết:
Thân nhân hưởng tính theo thời gian đã hưởng lương hưu: Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng. 

c/ Trường hợp người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:
- Tuất hàng tháng: Người đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:
+ Tuất cơ bản: 50% mức lương tối thiểu chung/định suất.
+ Tuất nuôi dưỡng: 70% mức lương tối thiểu chung/định suất (trường hợp không còn người trực tiếp nuôi dưỡng).
+ Số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định.
+ Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN chết.
- Tuất một lần: Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm bị chết hoặc thân nhân đủ 15 năm trở lên nhưng thân nhân không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì được làm tròn. Mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH.

(Nguồn: BHXH) 

Bài thuốc trị mụn cơm, mụn cóc hiệu quả

Friday, June 28, 2019 / No Comments
MỤN CƠM, MỤN CÓC, MỤN DÀY ĐẶC...

Mụn cóc, hạt cơm, kể cả mụn rất to có mủ xanh thành ngọn dài đến 1-2cm, mụn từng đám ở miệng,...

Cách 1: 
_ Lấy lá mùng tơi rửa sạch, ngâm muối một lúc và giã nát đắp vào, dùng băng dính y tế băng lại thì 3 ngày sau, mụn tróc thành mảng và thay thế một lớp da mới hoàn toàn. 
_ Mụn ở bộ phận sinh dục (giống sùi mào gà) các bạn cũng dùng thử lá rau mùng tơi xem nhé. 
Lưu ý:
- Phải dùng lá rau mùng tơi ta, loại lá nhỏ, mọc leo ở bờ rào và phải là rau sạch, không bị phun bất kì loại thuốc trừ sâu, tăng trưởng...

- Nếu bị mụn cơm, cóc dày đặc quá nhiều ở những chỗ có nhiều dây thần kinh nhạy cảm thì nên đắp từng ít một, đừng đắp cả mảng to rộng sẽ bị rau mùng tơi cắn đau không chịu nổi, thật ra là da non mọc lên thay thế nên đau lắm chứ không ngứa.

Cách 2: Lấy trái nhàu giã nát, đắp vào mụn và băng lại để 1 tuần là rụng.

Cách 3: Lấy vỏ chuối sứ giã nát, đắp vào mụn và băng lại để 1 tuần là rụng.

một số mẹo dân gian có thể sử dụng để chữa trị mụn cóc là ngâm chân nước muối ấm mỗi buổi tối khoảng 15-20 phút.
Cạnh đó, có thể lấy cục đá bọt chà nhẹ cho da mụt cóc bớt dầy, sau đó giã củ hành tím tươi đắp lên mụn cóc và băng lại đến sáng. Lặp lại như vậy khoảng 8-10 ngày mụn cóc sẽ tự bong tróc ra và vết thương lành dần.


Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi.

Monday, June 24, 2019 / No Comments
Có một chàng trai, không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm, nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải.

Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói: “Những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được, anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà”.
Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm.
Lúc đó, vợ nói với anh: “Động tác luôn có nhanh có chậm, người ta đã làm việc nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được?”.

Anh lại trải qua rất nhiều công việc, nhưng cũng vẫn thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng.
Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.
Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác.
Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản rồi.

Một ngày, khi đã công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: “Mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”Cô trả lời mộc mạc, đơn giản: “Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa.
Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”.
"Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi."

-- sưu tầm --

Qui trình lừa đảo khi hợp tác bán hàng mỹ phẩm online

Monday, June 17, 2019 / No Comments
Đăng ký làm CTV bán mỹ phẩm online, nhiều người ngỡ ngàng vì nghĩ đây là việc nhẹ lương cao, sắp giàu đến nơi vì khách đặt mua hàng tới tấp những tuần đầu. Tưởng làm giàu không khó nên CTV cố kiếm vài trăm triệu hay tỉ đồng để nhập mỹ phẩm về bán trên Facebook thì từ đó không thấy khách đặt mua nữa. Có thể đó là khi CTV nhận ra mình đã bị lừa.

CTV khóc hận vì bỏ số tiền lớn mua mỹ phẩm về bán trên Facebook
Chuyên gia N.K chia sẻ bài viết lật tẩy chiêu trò dụ cộng tác viên (CTV) bỏ tiền nhập mỹ phẩm về bán trên Facebook của các công ty đa cấp:
Đầu tiên, tôi xin lỗi những hãng mỹ phẩm làm ăn chân chính. Tôi có đôi điều tâm sự về đa cấp bán mỹ phẩm trên Facebook.

1. Đầu tiên họ sẽ cho nhân viên mời chào bạn làm CTV bằng cách chỉ cần đăng bài lên trang Facebook cá nhân. Khi có khách đặt mỹ phẩm, họ sẽ gửi hàng cho bạn bán và bạn được hưởng 10%.

2. Sau khi bạn đăng lên Facebook thì sẽ có tầm vài chục con chim lợn từ từ đặt hàng của bạn, toàn khách lạ nhé! Có thể 1-2 tuần đầu, bạn sẽ bán được 30-50 triệudoanh thu nhưng thực chất đó là người của chúng gài vào để lấy hàng của bạn.

3. Sau đó, họ mời bạn đi dự hội nghị abcd ở khách sạn này nọ thật hoành tráng, tôn vinh trao thưởng cho những đại lý xuất sắc, tháng vừa qua đoạt doanh thu vài trăm đến cả tỉ đồng, rồi lên chia sẻ kiểu: Nào là trước cũng không biết gì, từ khi vào đây chịu khó đăng bán hàng lên trang cá nhân và cứ thế bán đượckhiến cho mấy bạn CTV ảo tưởng.

4. Khi con mồi đã say và mắc bẫy, họ mới tiếp cận bảo làm đại lý và ra những góinhập mỹ phẩm hấp dẫn để dụ dỗ. Ví dụ lấy 100 triệu tiền hàng thì được chiếu khấu30%, lấy 200 triệu thì được chiết khấu35%… Các con mồi thường sập bẫy vì trước đó nghĩ mới đăng 1-2 tuần đã bán được 30-50 triệu đồng rồi, giờ bỏ 100 triệura được hẳn 30% thì sao mà không bán được. Vậy là các CTV thi nhau lấy về bán.
Chúng sẽ xem điều kiện của từng con mồi để tính toán. Ví dụ con mồi A có thể mua được cả tỉ tiền hàng thì chúng sẽ thả cho những đơn đầu nhập về bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu.

5. Khi con mồi đang say trong chiến thắng, chúng ra một gói mới là lấy 1 tỉđược hưởng chiếu khấu 55-60%. Khi đó con mồi tưởng ngon, dồn hết tiền vào lấy, nhưng từ khi lấy hàng 1 tỉ đồng về thì gần như không bán được cái gì cả. Thế là chúng nhẹ nhàng kiếm của con mồi 500 triệu, trừ hết mấy lần thả câu vẫn kiếm được 400 triệu.

6. Các bạn đừng ảo tưởng bán hàng trên Facebook là dễ và đơn giản. Facebook sống bằng tiền quảng cáo, nên các bạn đừng có mơ cứ đăng lên trang cá nhân sẽ có tương tác và bán được hàng.
Khi các bạn đăng ảnh một buổi đi chơihay gặp mặt sẽ nhiều like, bình luận vàtương tác. Thế nhưng chỉ cần đăng bán hàng lên thôi, bạn chỉ còn 1% tương tác và cũng chẳng còn nhiều like đâu.
Đừng mơ bán hàng trên Facebook mà không phải trả tiền cho nó. Thế nên đừng ảo tưởng nhập mấy cái mỹ phẩm kem trộn vớ vẩn về bán. Hầu hết mỹ phẩm đều đưa từ Trung Quốc về Việt Nam, đóng gói bao bì thành một hãng gì đó và giá thành rất rẻ.Status tuyến CTV bán mỹ phẩm online với thu nhập hấp dẫn.
Với kinh nghiệm bán mỹ phẩm 7 năm, chị L.L.P (Hà Nội) khẳng định những gì chuyên gia N.K nêu trên là chuẩn và không khó để nhận ra đâu là bình luận ảo để bán hàng. “Có không ít người bị lừa đi theo mấy hệ thống này để bán hàng. Khách ở đâu mà dễ mua hàng, dễ bỏ tiền ra vậy?”, chị L.L.P chia sẻ thêm.

Những màn múa lưỡi dụ khách chi tiền tại hội thảo của đại lý mỹ phẩm

Theo báo Tổ Quốc, khi đến các hội thảo, người của đại lý phân phối mỹ phẩm dạng đa cấp thường dụ con mồi bằng thông điệp: “Muốn kinh doanh, bạn cần phải đặt mình vào địa vị của khách hàng trước đã. Bạn phải bỏ vốn nhập hàng về vừa để bán, vừa để trải nghiệm. Khi đóng vai một vị khách trải nghiệm sản phẩm thì bạn mới hiểu kết cấu và ưu điểm cũng như công dụng của từng loại sản phẩm. Bạn phải là người đã trải nghiệm, thích sử dụng sản phẩm và có niềm tin với sản phẩm đang bán thì mới tạo được động lực bán hàng, khách mới có thể tin cậy để sử dụng vào sản phẩm của mình. Có như vậy, bạn mới thực sự truyền được lửa tới khách hàng của mình…”.

Những người này khoe đang làm đại lý phân phối cho dòng mỹ phẩm, việc của họ là bán được hàng, càng nhiều đơn hàng càng tốt. Để bán được hàng, ngoài việc hàng ngày lên Facebook cá nhân, cập nhật thông tin, sản phẩm mới… thì khoảng 2–3 tháng một lần, họ sẽ tổ chức buổi hội thảo mời các khách tiềm năng tham dự.
Các buổi hội thảo này thường được công ty hỗ trợ một phần kinh phí và có thể cử “chuyên gia” về để truyền lửa. Đối tượng họ mời tới tham dự các buổi hội thảo này ban đầu là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn trên mạng xã hội…

Tới đây, mọi người được ăn uống, nghe “chuyên gia” chia sẻ về cách kiếm được nhiều tiền bằng việc kinh doanh mỹ phẩm online, lúc về lại còn được tặng một vài chai nước hoa hay kem trắng da….Vì vậy, các buổi hội thảo thường thu hút khá đông khách đến tham dự, đặc biệt là những bạn nữ. Quan trọng nhất, sau mỗi buổi hội thảo, người tổ chức dự hội thảo lại có thêm không ít đơn hàng từ chính người tham dự khi họ bỏ tiền và đăng ký trở thành chi nhánh. Song chưa rõ bao nhiêu trong số đó là người mà họ cài vào để tạo hiệu ứng.

Trong các buổi hội thảo, người tổ chức sẽ bố trí “chuyên gia” của công ty lên phát biểu, giới thiệu về công ty, sản phẩm và hướng dẫn cách làm giàu. Tiếp đó sẽ là phần chia sẻ của một trong số các nhà phân phối trong đại lý. Đây được coi như một minh chứng sống động cho việc làm giàu không khó mà các “chuyên gia” vẽ ra khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Có rất nhiều cách chia sẻ, cách thể hiện của các nhân vật này, nhưng mô típ quen thuộc như: “Tôi là mẹ bỉm sữa với 2 đứa con… Công việc của tôi là công nhân hoặc nhân viên văn phòng nhưng mức lương vẫn chưa đủ lo cho cuộc sống của cá nhân và gia đình, rồi một ngày đẹp trời tôi đã gặp được chị…Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về công ty cũng như sản phẩm, tôi quyết định chọn nghề kinh doanh mỹ phẩm online. Tôi đã được đào tạo và truyền đạt tất cả những gì cần thiết cho công việc. Từ cách đăng bài – lưu ảnh – cách tạo trang cá nhân với mục đích kiếm được thật nhiều tiền. Bạn hãy làm đi, cứ cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Rất nhiều bạn đã cố gắng và đã được vinh danh…”.

Nếu đồng ý trở thành nhà phân phối mỹ phẩm thì phải nộp tiền. Số tiền này để nhập lô hàng đầu tiên gồm (son, kem dưỡng da, dưỡng tóc, kem tẩy trắng….) để sử dụng và cảm nhận về sản phẩm trước, sau đó mới biết cách tư vấn, giới thiệu với khách. Nhập càng nhiều hàng càng được chiết khấu cao như nêu trên.

Ngay trong buổi hội thảo này, nếu ai đăng ký trở thành nhà phân phối sẽ được hưởng nhiều ưu đãi và có cơ hội trúng thưởng. Sau khi nhận đủ tiền, đại lý sẽ gửi hàng về cho nhà phân phối.

7 dấu hiệu nhận biết mỹ phẩm đa cấp lừa đảo
1. Hưởng lợi nhuận cao phi lý:
Mỹ phẩm đa cấp chào mời khách hàng nộp tiền tham gia và hứa hẹn trả các khoản lợi nhuận cao bất thường mà không phải làm gì, rồi yêu cầu lôi kéo những người khác tham gia để hưởng hoa hồng.

2. Bán hàng nhưng không có hàng:
Mỹ phẩm đa cấp không có hàng xuất để trả người mua nên khuyến khích người mua gửi lại kho công ty, khi nào bán hàng thì đến lấy.

3. Giá ảo:
Mỹ phẩm đa cấp đẩy giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp lên quá cao so với giá mua vào.

4. Công dụng ảo:
Mỹ phẩm đa cấp thổi phồng công dụng của sản phẩm để dụ dỗ người dân mua hàng.

5. Đánh vào hư danh:
Mỹ phẩm đa cấp tư vấn để người dân mua số lượng lớn vượt quá khả năng tiêu thụ để được lên cấp như trưởng nhóm, phó phòng kinh doanh…

6. Chơi chiêu khi khách khiếu nại:
Khi khách mua hàng nhưng không có khả năng tiêu thụ hoặc không có nhu cầu sử dụng, muốn trả lại thì công ty mỹ phẩm đa cấp tìm mọi cách trì hoãn việc trả hàng để quá thời hạn được phép trả hàng. Khi đó công ty sẽ không có trách nhiệm mua lại hàng.

7. Hoạt động trái phép:
Công ty chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng vẫn đi giới thiệu chào mời, lôi kéo người dân tham gia.


(sưu tầm)

Bài thuốc quý từ ốc trị bệnh từ dân gian

Sunday, June 16, 2019 / No Comments
Rau trai, ốc lát, lá mơ
Thức ăn đơn giản ai ngờ thuốc tiên


Chẳng biết ốc xuất hiện trên Trái đất từ lúc nào. Chẳng biết có con vật nào di chuyển chậm hơn ốc không. Nhưng hình như ốc làm nền tảng cho sự sống của nhiều động vật khác. Có ốc rồi, nhiều động vật khác từ từ xuất hiện theo.
Con vật hiền lành (trừ ốc bươu vàng và ốc sên có độc tố) chậm chạp này vốn là thức ăn của nhà nghèo tay lấm chân bùn, chẳng ai ngờ lại mang trong mình một tuyệt kỹ công phu, chẳng khác gì ông già giữ Tàng kinh các trong Thiếu Lâm Tự. Nhiều bà cụ nhà quê nghèo chỉ biết hái rau bắt ốc về ăn đỡ qua ngày, rồi sống cả trăm tuổi minh mẫn tới khi chết. 

Ốc có khả năng cải tạo làm mới toàn bộ nội tạng, khỏi cần ghép tạng khó khăn nguy hiểm nữa. 

Ốc có khả năng chữa các bệnh da liễu mà lẽ ra phải tốn tiền thuốc suốt đời. 

Ốc giúp hồi phục thận cho bệnh nhân suy thận mạn phải chạy thận cho tới chết. Dùng ốc rồi khỏi chạy thận nữa.

Ốc giữ cho cơ tim đàn hồi dẻo dai như thuở bé, không bị bất ngờ chai cứng dừng lại nhồi máu chết ngang. 

Ốc cũng tái tạo tuyến tụy để giúp tiết insulin điều hòa lượng đường trong máu, không cho đường huyết tăng cao. 

Ốc cũng thanh lọc tế bào phổi giữ cho phổi không bị viêm nhiễm, tràn dịch, xẹp. 

Ốc cũng làm đầy căng các đĩa đệm giữa các đốt sống để giữ cột sống vững chắc không bị đau, gai, thoái hóa. 

Ốc, chẳng hiểu sao, cũng thò tay lên não bảo vệ các tế bào não không cho tự hủy dẫn đến bệnh parkinson và alzheimer. Già vẫn minh mẫn nhớ hết.

Ốc nhồi chữa táo bón: Lấy 500g ốc nhồi ngâm rửa thật sạch, sau đó trộn với muối và vài lát gừng rồi hấp cách thủy hoặc luộc tới khi ốc chín. Cuối cùng chắt lấy nước ốc cho người bệnh táo bón uống liên tục trong 3 ngày và ăn thịt ốc sẽ cải thiện hệ tiêu hóa.
Ngoài ra, bạn có thể dùng thịt ốc đồng nấu với gạo nếp thành cháo để ăn cũng chữa táo bón hiệu quả. 

Chữa kiết lỵ: Với bệnh này, bạn lấy 200g ốc nhồi, lá mơ 30g, muối vừa đủ. Chế thuốc bằng cách đập ốc lấy thịt ốc, rửa sạch trộn đều với lá mơ thái nhỏ, hấp cách thủy đến khi ốc chín. Cuối cùng bạn hãy ăn thịt ốc và lá mơ để chữa bệnh. 

Chữa lợi và niêm mạc lở loét, lưỡi rộp bằng vỏ ốc: Nguyên liệu bài thuốc từ vỏ ốc này cần: 2 cái vỏ ốc, 50g cỏ nhọ nồi. Sau khi đủ nguyên liệu, bạn hãy đem vỏ ốc sao với cát tới khi nó có độ giòn vừa ý thì đem đi tán mịn. Cỏ nhọ nồi cũng sấy khô, tán bột. Cuối cùng, bạn trộn đều hai loại bột này với nhau và bôi vào vùng miệng tổn thương để trị bệnh.

Chữa trĩ: Bài thuốc cần ốc đồng sống 1 con và băng phiến. Cách chế bài thuốc rất đơn giản, đầu tiên bạn hãy gỡ yếm ốc ra, rồi đặt băng phiến vào miệng ốc tới khi ốc tiết nước ra lấy nước đó bôi vào vùng trĩ.

Trị đau dạ dày, ợ chua bằng vỏ ốc đồng sấy khô nghiền bột rồi hòa với đường đỏ uống mỗi ngày 1 lần 15g.

Ốc hấp lá gừng: Thịt ốc băm kỹ, trộn với giò sống, cuốn một vòng lá gừng non, nhồi vào vỏ ốc, hấp cách thuỷ. Sự kết hợp giữa tính hàn của ốc và tính nóng của gừng giúp duy trì sự cân bằng cho cơ thể, bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng, làm tăng cường sức khỏe bền lâu.

Canh ốc bươu lá vang: ốc bươu 500g, lá vang 100g. Cho vào nồi nấu cùng ớt hiểm, khế chua. Nêm gia vị vừa ăn. Món ốc này là phương thuốc giúp phục hồi sức khoẻ nhanh chóng, khí huyết thông suốt.

Ốc nấu giả ba ba: Nấu như món ốc bung cùng thịt ba chỉ, chuối xanh, đậu phụ nướng, thêm tía tô... Có tác dụng làm ấm người, dưỡng huyết, bổ âm, ích vị, thông khí, chữa suy nhược cơ thể.

Ốc bươu củ chuối: ốc bươu 1kg, thịt lợn ba chỉ 300g, mẻ chua 100g. Đậu rán 300g, củ chuối hột (chuối chát) non 300g, nghệ (giã, vắt nước), khế, bạc hà, hành, tỏi, gia vị lượng vừa đủ. Ngâm ốc cho ra hết nhớt, rửa sạch, khều lấy đầu, bỏ ruột. Thịt heo thái mỏng, ướp ốc và thịt với mẻ chua, nước nghệ. Bạc hà tước vỏ, thái lát, bóp muối. Củ chuối thái mỏng, ngâm nước cho hết nhựa. Phi thơm hành, tỏi cùng dầu ăn, đổ thịt ốc đã ướp vào xào săn. Cho bạc hà, thịt ba chỉ và ít nước dùng và nấu cho chín mềm. Sau cùng cho đậu rán vào trộn đều, nêm nếm vừa ăn. Món này ăn có tác dụng giải độc, hỗ trợ trị đái tháo đường (làm giảm cảm giác khát nước, đói bụng), trừ thấp nhiệt,…

Ốc bươu áp lửa: Ốc nấu chín trong nước; cây sả đập dập hòa gia vị, đổ nước hỗn hợp gia vị vào miệng ốc, nướng cạn trên bếp than hồng, giúp cho vị ốc dai giòn, thơm đậm, bổ dưỡng .

Ốc xào rượu: Có thể xào ốc với khế, rượu, chấm với xì dầu trộn lẫn gừng băm nhỏ và mì chính. Nước ốc có lẫn rượu có thể trút ra cốc để uống cùng món nhắm. Món ốc này có tác dụng ích thận, tráng dương, thanh nhiệt, lợi tiểu.

Giò ốc: Ốc luộc chín, khêu phần miệng, xào với tiêu, gừng, mì chính, mộc nhĩ, nấm hương và thịt thủ lợn, để nguội rồi gói trong khuôn sắt lót lá chuối. Giò ốc nén càng chặt càng ngon. Sau khi luộc giò, bỏ khuôn sắt, lại bó thanh giò bằng 8 thanh tre cật cho thật chặt.
Người xưa dùng giò ốc để trị chứng hoàng đản, thần kinh suy nhược, khí huyết không đủ, phù thũng, lao hạch...

Ốc bươu nhồi thịt hấp có thể giải độc, bổ thận, gan, thanh nhiệt lợi thủy, giải độc tiêu ung nhọt, mũi viêm sưng tuyến giáp trạng, trẻ nhỏ ho khan, người phong thấp viêm khớp, viêm phế quản mãn tính.

Hay món ốc xào rượu, có thể thêm khế, chấm với xì dầu trộn lẫn gừng băm nhỏ và một ít bột ngọt. Nước ốc có lẫn rượu có thể trút ra cốc để uống cùng món nhắm. Món ốc này có tác dụng ích thận, tráng dương, thanh nhiệt, lợi tiểu.

Ốc gạo tiềm thuốc bắc cũng có tác dụng bồi bổ cơ thể. Cách làm món này cũng không cầu kì lắm. Sau khi ngâm và rửa sạch ốc, cho ốc vào nồi nấu chung với các vị thuốc bắc như táo tàu (vị ngọt, tính ôn, bổ tì, ích khí); kỷ tử (vị ngọt, tính bình, bổ toàn diện); đẳng sâm (có thể thay thế cho nhân sâm); hoài sơn (vị ngọt, tính bình, trị khó tiêu; thục địa (bổ thận) và nhãn nhục ... ( tổng cộng 200 gr cho một ký ốc). Thời gian hầm khoảng 30 phút là dùng được.

Đông y còn dùng ốc để chữa một số bệnh như vàng da, bệnh gan, thủy đậu, nhiễm trùng, trĩ. Tuy nhiên, những người tỳ vị hư hàn, rối loạn tiêu hóa kéo dài, người có vết loét lâu không lành... nên kiêng hoặc hạn chế ăn ốc.

Ốc nhồi ngâm sạch đem hấp cách thủy cùng lá hẹ, gừng, ăn ngày 1 lần cả cái lẫn nước. Dùng 10 - 15 ngày, có thể trị viêm xương.

Ốc đập lấy thân, rửa sạch thái miếng mỏng ướp gia vị. Lá mơ rửa sạch thái nhỏ cho vào ốc trộn đều, đem hấp cách thủy, khi chín ăn ngày 1 lần, ăn trong 3 - 5 ngày, dùng chữa kiết lị.

Vỏ ốc sao với cát, tán mịn; cỏ nhọ nồi sấy khô, tán bột. Trộn đều hai thứ bột. Xát vào răng lợi nhiều lần trong ngày, chữa lợi và niêm mạc lở loét, lưỡi rộp.

Vỏ ốc đồng sấy khô nghiền bột rồi nuốt với đường đỏ mỗi lần uống 15g, trị đau dạ dày, ợ chua.

THÔNG TIN TỐT LÀNH TỪ BÀI THUỐC ỐC

Nhiều người đã thử và đã cho kết quả rất tốt, đã được ghi nhận:
MỘT BÀ MẸ  bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Bữa trước bà bị tăng kali và uric trong máu, phù phổi phải nhập viện. Sau đó, bác sỹ bắt chạy thận cấp cứu, 1 tuần 2 lần. Chạy được 2 lần, rồi chúng con cho cô ấy ăn ốc hàng ngày. Bác sỹ kiểm tra lại thấy bệnh ổn định lại, không phải chạy thận nữa nhưng vẫn phải theo dõi tiếp ạ./
Chạy thận thường là phải chạy tới khi vào quan tài, vậy mà ăn ốc khỏi chạy nữa.

SUY THẬN

Người bị suy thận cần hai điều, cử hẳn thức ăn ngọt, và dùng ốc, thì sẽ có cơ hội phục hồi. 

Suy thận đến mức phải lọc máu tuần hai lần thì rất vất vả. Sức khỏe họ sẽ yếu dần, đời sống kém chất lượng, không đi đâu xa bệnh viện được, hao tốn tiền bạc gia đình. 

Ăn trái cây cũng đừng dùng loại chín ngọt quá. Còn các thức ăn, bánh, chè, nước uống giải khát... có rất nhiều đường thì nên tránh hẳn. 
Dừng tiêu thụ đường ngọt thì thận dễ chữa trị hơn rất nhiều.

MỘT NAM THANH NIÊN
Ốc bươu thật sự hiệu quả trong việc làm lành vết thương, làm da mịn màng, bổ sung dịch khớp. Khi con tập võ với khí công hay có tiếng kêu trong khớp gối, sau 3 ngày ăn ốc lát đã thấy có thay đổi, hết tiếng kêu ạ. Dạ mặt con đó cũng hồng hào, bớt mụn ạ.

MỘT NAM TRUNG NIÊN Ở HÀ TĨNH:
Bệnh tràn dịch khớp của con đã kéo dài đã 3 tháng. Đã điều trị tây y, đông y nhưng không có chuyển biến. Rất may mắn con gặp bài thuốc ốc, đó là ỐC NHỒI/ BƯƠU trị các bệnh nội tạng, xương khớp. Con đã dùng trong 8 ngày, 1 ngày ăn 10>15 con đến nay đã đi lại dễ dàng, không còn đau nhức nữa. 

MỘT BÁC SỸ NHI KHOA Ở HÀ NỘI
Con mới ăn được 4 lần, con cũng hết bị chảy máu chân răng, không bị mệt mỏi và buồn ngủ sau mỗi case trực đêm nữa. Con làm việc suốt ngày, đa phần không ngủ trưa mà cũng không mệt ạ. 
Mẹ con sau vài lần ăn như thế cũng thấy khoẻ, bệnh suy tim tuổi già của bà cũng lùi đi, mẹ con đi thang bộ lên tầng 4 mà không thấy mệt nữa.
Và da mặt của cả nhà cũng sáng dần lên ạ.

MỘT NỮ CÔNG CHỨC Ở HÀ NỘI
Hôm trước con đã định ra hiệu thuốc để mua vitamin C về uống. May con chưa kịp mua mà con mới ăn 3 lần đã khỏi chảy máu chân răng. Dạ còn cháu Sắn ăn gần 1 tuần da mặt đã đỡ trứng cá rất rất nhiều và con thấy cháu và con đều ngủ rất ngon lành ạ.

MỘT NỮ THANH NIÊN:
Thật kì lạ, tự nhiên mấy hôm nay da mặt con hồng lạ thường, da dẻ chân tay mát hơn rất nhiều. Bình thường người con bị nóng ai cũng cảm nhận được khi ngồi gần. Mấy ngày gần đây tự dưng da dẻ bóng mịn hơn, đẹp hơn. Đặc biệt da mặt hồng hào, môi đỏ tự nhiên một cách lạ thường ạ. Đến nỗi bạn con phải hỏi là con dùng mỹ phẩm gì mà sao má hồng tự nhiên thế? Con đang nghĩ có phải có mình ăn ốc nhồi/bươu hay không?

MỘT NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TP HCM (Nam)
Đã bị chứng lở miệng chữa bằng thuốc đông y và tây y nhiều năm không khỏi. Ông đã khỏi hẳn bệnh này khi dung "thuốc Ốc" mấy hôm.

Lưu ý:
Những người tỳ vị hư hàn (dạ dày bị đau, viêm loét), rối loạn tiêu hoá kéo dài, người có vết loét trên da thịt chưa lành... nên kiêng hoặc hạn chế ăn ốc. Ốc là vật chủ trung gian của nhiều loài giun sán gây bệnh cho người nên chỉ ăn ốc khi đã nấu chín hẳn. Tuyệt đối không dùng tái hay vắt chanh ăn sống.
Bài thuốc dân gian thường chưa được kiểm chứng, người bệnh nên đến bệnh viện có chức năng liên quan để được bác sỹ chuyên môn tư vấn, bài viết mang tính chất tham khảo.
(sưu tầm)